ФЛОРА СУДИННИХ РОСЛИН НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ "ЗАЛІССЯ"(КИЇВСЬКА І ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ)

DOI: 10.17721/1728.2748.2024.96.24-31

Автор(и)

Ключові слова:

spontaneous flora, vascular plants, aboriginal and alien fractions, national park "Zalissia", Polissia

Анотація

Вступ. Встановлення сучасного видового складу флори вищих судинних рослин Національного природного парку "Залісся", її аналіз та виявлення регіональних особливостей.

Методи. Методи досліджень – класичні, котрі застосовуються для польових флористичних і геоботанічних досліджень, та подальшої камеральної обробки фактичних отриманих даних і опрацювання наявних джерел, та фракційного і структурного флористичного аналізу.

Наукова новизна – вперше проведено комплексні флористичні та геоботанічні дослідження на території НПП "Залісся", котра довгий час була закритою для проведення подібних досліджень. Отримані відомості вперше проаналізовано та отримано цілісні дані про структуру дослідженої флори, котрі є важливими у науково-практичній діяльності Парку як природоохоронної установи, в рамках порівняння з даними інших природних рівновеликих територій і природоохоронних установ та для потреб подальшого моніторингу рослинного покриву Парку.

Результати. Встановлено повний таксономічний склад флори Національного природного парку "Залісся" (Київська і Чернігівська області) (778 видів та підвидів вищих судинних рослин), що складає понад половину (58,5 %) різноманіття всієї регіональної флори Східного Полісся. Наведено результати фракційного і структурного аналізу флори Парку. Серед досліджених таксонів рослин 612 – аборигенні, а 166 – адвентивні. Здійснено аналіз флори за систематичними, біоморфологічними, географічними ознаками, виявлені особливості. Проаналізовано аборигенну таадвентивну фракції флори Парку. Структурні особливості аборигенної фракції флори відображають її досить добре виражений лісовий характер. У її родинному спектрі найвищі позиці належать Asteraceae, Poaceae і Rosaceae. Серед біоморф переважають гемікриптофіти (65,7 %), а загальна частка дерев'янистих рослин становить 11,6 %. Серед геоелементів переважають широкоареальні таксони, але висока частка бореального, європейського та європейсько-субсередземноморського геоелементів.

Висновки. Результати фракційного аналізу вказують, що у синантропізації флори переважає процес адвентизації. Серед адвентивних рослин найбільшу частку

Посилання

Андрієнко, Т.Л. (Ред.) (2006). Фіторізноманіття Українського По- лісся та його охорона. Фітосоціоцентр.

Барановський, Б.О., Манюк, В.В., Іванько, І.А., & Кармизова, Л.О. (2017). Аналіз флори національного природного парку "Орільський". Ліра.

Баранський, О.Р., & Коломійчук, В.П. (2021). Нові місцезнаходжен- ня рідкісних видів флори національного природного парку "Залісся" (Київська обл.). Вісті біосферного заповідника Асканія-Нова, 23, 58–63. https://doi.org/10.53904/1682-2374/2021-23/8

Бурда, Р.І., Пашкевич, Н.А., Бойко, Г.В., & Фіцайло, Т.В. (2015). Чу- жорідні види охоронних флор Лісостепу України. Наукова думка.

Василюк, О., Костюшин, В., Норенко, К., Плига, А., Прекрасна, Є., Коломицев, Г., & Фатікова, М. (2012). Природно-заповідний фонд Київської області. НЕЦУ.

Гречишкіна, Ю.В. (2010). Природна флора судинних рослин м. Киє- ва: дис... к.б.н. 03.00.05 – ботаніка. Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного.

Дідух, Я.П. (Ред.) Зелена книга України. (2009). Хімджест.

Дідух, Я.П., & Шеляг-Сосонко, Ю.Р. (2003). Геоботанічне району- вання України та суміжних територій Ю.Р. Шеляг-Сосонко. Український ботанічний журнал, 60(1), 6–17.

Дідух, Я.П., Фіцайло, Т.В., Коротченко, І.А. Якушенко, Д.М., Пашке- вич, Н.А., & Альошкіна, У.М. (2011). Біотопи лісової та лісостепової зон України. ТОВ "Макрос".

Зав'ялова Л.В., Протопопова В.В., Панченко С.М., Смаголь В.О., Коломійчук В.П., Кучер О.О., & Шевера М.В. (2022). Синантропізація рослинного покриву України внаслідок воєнних дій. У кн.: Подолання екологічних ризиків та загроз для довкілля в умовах надзвичайних ситуацій. М.С. Мальований, О.В. Степова (ред.). Середняк Т.К., 31–52.

Клеопов, Ю.Д. (1938). Проект класифікації географічних елементів для аналізу флори УРСР. Журнал Інституту ботаніки АНУРСР, 17, 209–219.

Коломійчук, В.П., & Баранський, О.Р. (2021). Рослинність НПП "За- лісся": перше наближення. Сучасні фітосозологічні дослідження в Укра- їні: зб. наук. праць з нагоди вшанування пам'яті видатного фітосозолога, д.б.н., проф. Т.Л. Андрієнко-Малюк (1938-2016 рр.). 5, 9–18. Талком.

Маринич, О.М., Пархоменко, Г.О., Петренко, О.М., & Шищенко, П.Г. (2003). Удосконалена схема фізико-географічного районування України. Український географічний журнал, 2, 16–20.

Лукаш, О.В. (2008). Флора судинних рослин Східного Полісся: істо- рія дослідження, конспект. Фітосоціоцентр

Лукаш, О.В. (2009а). Систематична структура флори Східного По- лісся. Український ботанічний журнал, 66(2), 162–170.

Лукаш, О.В. (2009b). Біоморфологічна структура флори Східного Полісся у контексті созологічної цінності. Інтродукція рослин. 1, 10–17. https://doi.org/10.5281/zenodo.2556374

Лукаш, О.В. (2009c). Флора судинних рослин Східного Полісся: структура та динаміка. Фітосоціоцентр.

Мосякин, С.Л. (1996). Corispermum L. Flora Europae Orientalis, 9, 60–69. Мир и семья-95.

Мосякін, С.Л. (2003). Систематика, фітогеографія та генезис роди- ни Chenopodiaceae Vent.: дис... д.б.н. 03.00.05 – ботаніка. Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного.

Проєкт організації території національного природного парку "Залісся", охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів і об'єктів (затверджений Міністерством захисту довкіл- ля та природних ресурсів України (наказ №180 від 26 квітня 2022 р.). (2022). ПРАТ Науково-виробничий комплекс "Курс".

Протопопова, В.В. (1984). Особливості розподілу синантропних ро- слин за окремими ботаніко-географічними районами України. Український ботанічний журнал, 41(1), 46–49.

Протопопова, В.В., Шевера, М.В., Федорончук, М.М., & Шевчик, В.Л. (2014). Види трансформери Середнього Придніпров'я. Український ботанічний журнал, 71(5), 563–572.

Сележинский, И. (1905). О некоторых растениях, собранных в юж- ной части Остерского уезда Черниговской губернии. Труды Ботанического сада императорского Юрьевского университета, 7(1), 10–13.

Стецюк, В.В. (Ред.). (2010). Рельєф України. Слово.

Шиндер, О.І., Безсмертна, О.О., & Кучер, О.О. (2021). Флора Ржи- щівської МОТГ: структура, регіональні особливості, синантропна та раритетна фракції. Біорізноманіття Ржищівської міської об'єднаної територіальної громади. [Наукові праці Екологічної дослідницької станції "Глибокі Балики"]. 1, 15–100. ДрукАрт.

Genovesi, P., & Shine, C. (2004). European strategy on invasive alien species European strategy on invasive alien species Convention on the Conservation of European Wildlife and Habitats (Bern Convention) Nature and environment, No. 137. Council of Europe Publishing.

Global Strategy on Invasive Alien Species (2001). Convention of Biological Diversity, SBSTTA Sixth Meeting. Montreal, 2001, IX.

Kornaś, J. (1968). Geograficzno-historyczna klasyfikacja roślin synantropijnych. Mater. Zakł. Fitosoc. Stos. U. W., 25, 33-41.

Pyšek, P., Sádlo, J., Chrtek, Jr. J., Chytrý, M., Kaplan, Z., Pergl, J., Pokorná, A., Axmanová, I., Čuda, J., Doležal, J., Dřevojan, P., Hejda, M., Kočár, P., Kortz, A., Lososová, Z., Lustyk, P., Skálová, H., Štajerová, K., Večeřa, M., Vítková, M., Wild, J., & Danihelka, J. (2022). Catalogue of alien plants of the Czech Republic (3r d edition): species richness, status, distributions, habitats, regional invasion levels, introduction path ways and impacts Preslia. 94, 447–577. https://doi.org/10.23855/preslia.2022.447

Raunkiær, C. (1978). The life forms of plants and statistical plant geography, being the collected papers of C. Raunkiær. Translated by

H. Gilbert-Carter, A. Fausboll, and A.G. Tansley. Oxford University Press, Oxford.

Thiers, B. (2022). Index Herbariorum: A global directory of public herbaria and associated staff. New York Botanical Garden's Virtual Herbarium, New York. http://sweetgum.nybg.org/science/ih/

Завантаження

Опубліковано

10.06.2024 – оновлено 13.06.2024

Версії