ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗЕЛЕНОЇ ЗОНИ НА ТЕРИТОРІЇ КАМПУСУ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА (ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР)

DOI: 10.17721/1728.2748.2024.96.44-49

Автор(и)

Ключові слова:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, заклади вищої освіти, Green Metric Word University Ranking, ландшафтний дизайн, озеленення, «зелені університети», кампус

Анотація

Вступ. Заклади вищої освіти (ЗВО) здебільшого є містоутворюючими об'єктами і оформлення прилеглої території впливає на їхній імідж, естетизацію довкілля, виконує декоративну функцію. Виклики сьогодення потребують удосконалення ландшафтів та архітектури ЗВО і ця проблема є актуальною, оскільки в університетах збирається велика кількість молодих людей з різних регіонів і країн світу, які мають жити і навчатись у відповідних комфортних умовах. Переважно проблему організації території розглядають з погляду озеленення, а не комплексного ландшафтного проекту. Отже, надзвичайно актуальним видається формування цілісного простору кампусу університету з урахуванням сучасних наукових підходів до проєктування об'єктів ландшафтної архітектури в умовах глобальних змін клімату.

Мета – проведення аналізу особливостей організації зеленої зони кампусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка (кампус Виставковий центр) з урахуванням вимог, які висуваються до ЗВО.

Методи. Об'єктом досліджень була територія кампусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка (кампус Виставковий центр). Використовувалися методи пошуку інформації в друкованих та електронних виданнях, пошукових наукових базах даних, а також методи аналізу, порівняння та узагальнення даних, натурні обстеження, заміри по геодезичних картах у векторному форматі AutoCAD.

Результати. Проаналізовано стандарти щодо озеленення території ЗВО. Стан зелених насаджень вищих навчальних закладів залежить від підбору рослин, адаптованих до кліматичних і ґрунтових умов, а також рекреаційних навантажень. Більшість українських закладів вищої освіти не відповідають стандартам "зелених університетів". Функціональне зонування кампусу КНУ (Виставковий центр) відповідає будівельним нормам, проте зелена зона на території розподілена нерівномірно. Необхідно звернути увагу і на використання фітоорганічного фону зелених паркових насаджень як варіант аерофітотерапії, враховуючи сучасні дані про позитивний вплив біогенних летких органічних речовин на організм людини.

Висновки. Зелена зона є невід'ємним елементом структури навчальних кампусів, розробляючи кожний із проєктних варіантів вирішення території, потрібно запропонувати новий образ, який відповідає сучасним тенденціям у проєктуванні та дасть змогу створити функціонально достатнє та неповторне середовище.

Посилання

Вечерський, В.В. (2011). Історико-містобудівні дослідження Києва. Вид-во "Спулом".

Державні будівельні норми України. (1997). Будинки та споруди навчальних закладів: ДБН В.2.2-3-97. Вид-во Держкоммiстобудування України.

Кампус. Електронний ресурс http://osvita.ua/abroad/glossary

Колесник, В.Ф., Верба, І.В., & Патриляк І.К. (2004). Київський націо- нальний університет ім. Тараса Шевченка: фотоальбом (українською, російською та англійською мовами). Вид-во ЗАТ "Книга".

Крачковська, М.В. (2014). Просторова організація національних уні- верситетів м. Києва. Наукові основи підвищення продуктивності і біологічної стійкості лісових та урбанізованих екосистем: тези доп. наук.-техн. конф. проф.-викл. складу, наук. працівників, докторантів та аспірантів. 69–71.

Кучерявий, В. П. (2003). Фітомеліорація. "Світ".

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства (2014). Інструкція з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України (Наказ №134 (z0544-14) від 12.05.2014). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0182-02#Text

Офіційний сайт ННЦ "Інститут біології та медицини": загальна ін- формація. https://biomed.knu.ua/

Сафронова, Ю.В., Гарник, Т.П., & Кравченко, А.В. (2022). Сучасні світові проблеми молоді в епоху глобалізації. Забезпечення здорового способу життя. Шлях до подолання чинників ризику здоров'ю молоді. Пріоритетні напрямки у здоров'язберігаючій діяльності шкіл сприяння здоров'ю. Т.П. Гарник, Л.В. Андріюка, Н.А. Добровольської, С.В. Абра- мова (ред.), Синтез теорії і практики у навчально-методичному і клінічному забезпечені здорового способу життя: Матеріали науково- го конгресу з міжнародною участю, залученням молодих вчених, сту- дентів (с. 183-188). Наукове видання.

Чернова О. Г. (2014). Роль фітонцидів зелених насаджень у здоро- вому способі життя. Здоровий спосіб життя – здорова людина – здоро- ве суспільство: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. КНТУ, 288-291.

Campus. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D 0%BF%D1%83%D1%81

Carbon Sequestration 2024. https://www.thelawninstitute.org/ environmental-benefits/carbon-sequestration.

Oleksiichenko, N. O., Gatalska, N. V., & Mavko, M. S. (2018). Theoretical and methodological principles of memorial parksthree- dimensional composition and ideological lines expressingmeans complex assessment. Scientific Journal of Latvia University of Life Sciences and Technologies, 12(12), 22–32.

Osmond, P., Dave, M., Prasad, D., & Li, F. (2013). Greening Universities Toolkit. Transforming Universities into Green and Sustainable Campuses. United Nations Environment Programme. 54.

UI Green Metric World University Ranking. (2019). https://greenmetric.ui.ac.id/ rankings/overall-rankings-2019

UI Green Metric. (2020). https://greenmetric.ui.ac.id/rankings/overall- rankings-2020

UI Green Metric World University Ranking. (2022). https://greenmetric.ui.ac.id/ rankings/overall-rankings-2022

Wageningen University & Research. Sustainability, 2020. https://www.wur.nl/ en/About-Wageningen/Sustainability.htm

Завантаження

Опубліковано

10.06.2024