ПАВУКИ (ARACHNIDA, ARANEI) ПСАМОФІТНИХ ОСЕЛИЩ УРОЧИЩА ЗМІЇНІ ОСТРОВИ КАНІВСЬКОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА

DOI: 10.17721/1728.2748.2024.96.50-56

Автор(и)

  • Євген Сінгаєвський Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ https://orcid.org/0000-0001-8278-4977
  • Назар Коломієць Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ
  • Павло Балан Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Ключові слова:

Fauna, spiders, species diversity, ecology, xerophiles species, Kaniv Nature Reserve, spiders, Zmiyini ostrovy tract, pitfall traps

Анотація

Вступ. Досліджено угруповання павуків герпетобію ділянок псамофільної рослинності піщаного узбережжя Канівського водосховища на території урочища Зміїні острови, що входить до складу Канівського природного заповідника. Різноманіття природних умов заповідника сприяли формуванню високого видового різноманіття флори та відповідних комплексів живих організмів, нерозривно пов'язаних із даними умовами існування. Все це дає підстави очікувати, що потенційне видове багатство локальної фауни павуків Канівського природного заповідника, може бути одним із найвищих серед інших природоохоронних територій України.

Методи. У ролі основного методу збору застосовано ґрунтові пастки Барбера, встановлених у два періоди: 05.06–01.07.2011 та 03–07.07.2017 років. Дослідний стаціонар розташовувався неподалік від піщаного узбережжя Канівського водосховища. Ділянка являє собою заростаючі псамофільною трав'янистою рослинністю піщані дюни поблизу сосново-дубового лісу. Географічні координати дослідного стаціонару: 49°50'28" Пн; 31°32'26" Сх. Відпрацьовано близько 160 пастко-діб, виявлено 25 видів павуків, які входять до складу 10 родин.

Результати. Переважна більшість виявлених видів є типовими ксерофілами, які надають перевагу термофітним, посушливим або сухим, відкритим умовам існування із високим рівнем інсоляції. Наведено анотований список видів, де зазначено фауністичний матеріал, географічне поширення, екологічні особливості, місця знахідок на території лівобережної частини Лісостепової зони України та для Канівського природного заповідника. Серед дорослих особин переважать самці, їх частка становила 63,5 %, частка самок – 36,5 %. Частка ювенільних особин серед загальної кількості оброблених екземплярів становила 38,3 %. Значний відсоток ювенільних особин обумовлений часом проведення польових досліджень (протягом червня), коли фенологічна група весняно-літніх видів поступово знижує свою кількісну і якісну присутність в угрупованнях після періоду розмноження.

Висновки. Із урахуванням результатів наших досліджень та даних літературних джерел, список павуків урочища Зміїні острови нараховує 63 види із 20 родин. Уперше для фауни Канівського заповідника вказується 15 видів павуків із 8 родин: Atypus muralis (Atypidae), Berlandina cinerea, Callilepis nocturna, Drassyllus praeficus, Haplodrassus kulczynskii, Zelotes electus, Zelotes longipes, Zelotes petrensis (Gnaphosidae), Alopecosa aculeata, Mustellicosa dimidiata (Lycosidae), Pholcus opilionoides (Pholcidae), Phlegra fasciata (Salticidae), Euryopis quinqueguttata (Theridiidae), Psammitis ninnii (Thomisidae) і Titanoeca spominima (Titanoecidae). Ще 5 видів павуків, що належать до 3 родин, виявились новими для території урочища Зміїні острови: Pardosa lugubris, Pirata piraticus, Xerolycosa miniata (Lycosidae), Thanatus formicinus (Philodromidae) та Steatoda albomaculata (Theridiidae). Наведено значення індексу Шеннона для угруповання павуків герпетобію ділянок псамофільної рослинності – 3,219 біт. Для угруповань павуків підстилки дубового лісу (свіжої судіброви) цей показник складає 3,738 біт. Значення індексу Жаккара для видових комплексів павуків порівнюваних біотопів складає лише 0,063. Низький рівень спорідненості видових комплексів досліджених ділянок пояснюється суттєвою різницею в структурі рослинного складу та відповідними мікрокліматичними умовами. Спільними для павуків герпетобію обох біотопів є 4 види павуків: Arctosa lutetiana, Crustulina guttata, Drassodes lapidosus і Titanoeca schineri.

Посилання

Гірна А. Павуки і туруни як складові різноманіття членистоногих (Arthropoda) екосистем Льва-Ствизького межиріччя (Рівненська Область) / А. Гірна, Ю. Канарський, В. Яворницький // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. 2020. Випуск 82. С. 89–100.

Гнелица В.А. Фауна и экология пауков Каневского заповедника / В.А. Гнелица // Підсумки 70-річної діяльності Канівского заповідника та перспективи розвитку заповідної діяльності на Україні: матеріали конференції, Канів, вересень, 1993. – Канів, 1993. – С. 42–43.

Гнелица В.А. К фауне пауков сем. Linyphiidae Каневского заповедника / В.А. Гнелица // Роль охоронюваних природних територій у збереженні біорізноманіття: матеріали конференції присвяченій 75-річчю Канівського природного заповідника:. – Канів, 1998. – С. 166–167.

Гнелица В.А. Фауна пауков семейства Linyphiidae лесостепной зоны Украины: 1. Подсемейство Linyphiinae / В.А. Гнелица // Изв. Харьк. энтомол. о-ва. – 2000. – Т. 8, Вып. 1. – С. 132–139.

Гнелица В.А. Фауна пауков семейства Linyphiidae лесостепной зоны Украины: 2. Подсемейство Erigoninae / В.А. Гнелица // Изв. Харьк. энтомол. о-ва. – 2002. – Т. 9, Вып. 1–2. – С.193–201.

Джаган В.В. Гриби Канівського природного заповідника / В.В. Джаган, М.М. Пруденко, В.П. Гелюта. – К.: ВПЦ «Київський університет» – 2008. – 271 с.

Кульша Ю.М. Мікологічний моніторинг та знахідки рідкісних видів грибів у Канівському природному заповіднику у 2013–2021 рр / Ю.М. Кульша // Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття на природно-заповідних територіях: матеріали конференції, присвяченої 100-річчю Канівського природного заповідника (21–23 вересня 2023 р., м. Канів, Черкаська обл) / ред. В.М. Грищенко. – Чернівці: Друк Арт, 2023. – С. 43–45.

Лукъянов Н. Список пауков (Araneina, Pseudoscorpionina и Phalangina), водящихся в Юго-Западном крае и смежным с ним губерниях России / Н. Лукьянов // Записки Киевского общества естествоиспытателей. – 1897. – Т. 14, Вып. 2. – С. 1–19.

Пичка В.Е. О фауне и экологии пауков окрестностей Канева / В.Е. Пичка // Вестник зоологии. – 1974. – № 6. – С. 23–30.

Сінгаєвський Є.М. Павуки-дендробіонти (Arachnida, Aranei) урочища Зміїні острови Канівського природного заповідника / Є.М. Сінгаєвський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: серія Біологія. – 2008. – Т. 52–53. – С. 18–20.

Сінгаєвський Є.М. Фауна та екологія павуків родини Salticidae (Arachnida, Aranei) деяких біотопів Канівського природного заповідника / Є.М. Сінгаєвський // Фундаментальні та прикладні дослідження в біології: матеріали І міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених (23–26 лютого 2009 р., м. Донецьк) / Донецький національний університет. – Донецьк: Вид-во «Вебер» (Донецька філія), 2009. – Т. І. – С. 244–245.

Сингаевский Е.Н. К изучению фауны пауков (Arachnida, Aranei) Каневского природного заповедника / Е.Н. Сингаевский // Заповідна справа в Україні. – 2010. – Т. 16, Вип. 2. – С. 91–94.

Шевчик В.Л. Підсумки досліджень рослинного світу (вищі рослини) Канівського природного заповідника / В.Л. Шевчик // Заповідна справа в Україні. – 2008. – Т. 14, Вип. 2. – С. 2–7.

Шевчик В.Л. Синтаксономія рослинності та список флори Канівського природного заповідника / В.Л. Шевчик, В.А. Соломаха, Ю.О. Войтюк. – К.: Фітосоціоцентр, 1996. – 120 с.

Buchar J. Catalogue of spiders of the Czech Republic / J. Buchar, V. Ruzicka. – Praha: Peres Publishers. – 2002 – 351 p.

Grbic G. Spiders (Araneae) of the Deliblato Sands (Serbia) / G. Grbic, A. Hanggi, I. Gajic, S. Vaselek, S. Ivkovic // Acta Entomologica Serbica. – 2019. – Vol. 24. – P. 79–93.

Nentwig W., Blick T., Bosmans R., Gloor D., Hänggi A., Kropf C. – Version 02.2024. Online at https://www.araneae.nmbe.ch, accessed on 17.02.2024.

Polchaninova N.Yu. Catalogue of the spiders (Arachnida, Aranei) of Left-Bank Ukraine / N.Yu. Polchaninova, E.V. Prokopenko // Arthropoda Selecta. – 2013. – Supplement №2. – 268 p.

Polchaninova N.Yu. An updated checklist of spiders (Arachnida: Araneae) of Left-Bank Ukraine / N.Yu. Polchaninova, E.V. Prokopenko // Arachnologische Mitteilungen. – 2019. – Vol. 57. – P. 60-64.

Polchaninova, N.Yu. An annotated checklist of spiders (Arachnida, Aranei) of the National Park «Buzkyi Hard» (Mykolaiv Area, Ukraine) / N.Yu. Polchaninova, V.A. Gnelitsa, K.V. Evtushenko, E.N. Singaevsky // Arthropoda Selecta. – 2017. – Vol. 26, №3. – P. 253–272.

Szymański D. Spiders (Araneae) of inland dunes in the central part of the Wielkopolsko-Kujawska Lowland / D. Szymański, D.M. Szymański, E. Szymański, E. Kłonowski, H.M. Szymański // Przegląd Przyrodniczy. – 2021. – Vol, 32, №2. – P. 13–21.

World Spider Catalog (2024). World Spider Catalog. – Version 25.0 – Natural History Museum Bern, online at http://wsc.nmbe.ch, accessed on 17.02.2024. doi: 10.24436/2

Yanul V. New data to the rare spider species (Arachnida, Aranei) from Kyiv Region (Ukraine) / V. Yanul, V. Terekhova, N. Polchaninova // Zoodiversity. – 2022. –Vol. 56. – P. 181–188.

Завантаження

Опубліковано

10.06.2024